Cabecera


971 39 84 83
Seleccione su idioma: Español Catalán
 

Política de privacitat

La visita a aquest website no suposa que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix. Per al cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades als fitxers de caràcter personal dels que és responsable Taxi Eivissa, i conservats en territori espanyol per l'esmentat responsable del fitxer.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal, consenteixen inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers, que continguin dades de caràcter personal, dels quals sigui responsable Taxi Eivissa, així com el tractament informatitzat o no dels mateixos amb la finalitat que puguin ser utilitzats per Taxi Eivissa, amb una finalitat d'enviar informació empresarial de Taxi Eivissa autoritzant expressament a aquesta per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de mercat amb la finalitat d'adequar les seves ofertes al perfil particular. Taxi Eivissa podrà conservar les seves dades un cop finalitzada tota la relació amb l'usuari per al compliment de les obligacions legals.

Taxi Eivissa queda autoritzat per l'usuari a fer ús de les dades personals que se'n disposa ja efectuar amb ells el tractament informàtic necessari per a la prestació dels seus servei, reservant-se el dret de donar de baixa totes les dades pertanyents a usuaris que no compleixin els criteris de prestació del servei.

En el cas que les dades recollides s'utilitzessin per a una finalitat diferent per a la qual haguessin estat recaptades o recollides es requerirà el consentiment previ dels interessats.

Les dades recollides no seran objecte de cessió llevat que prèviament s'obtingui el consentiment de l'interessat.

Taxi Eivissa ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Els usuaris podran revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense efectes retroactius així com exercir gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició de les seves dades en els termes assenyalats en la Llei Orgànica 15/1.999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en seu Reglament de desenvolupament aprovat mitjançant el Reial Decret 1.720/2.007, d'acord amb els procediments legalment establerts. Aquests drets podran ser exercitats dirigint-se per escrit a Taxi Eivissa, carrer Galicia, 9, baixos, 07800 Eivissa, Illes Balears, Espanya acompanyant la seva sol licitud una fotocòpia del DNI o per correu electrònic a l'adreça autotaxi@taxi-eivissa.com en aquest cas haurà d'anar signat digitalment per tal d'acreditar la seva identitat.

Quan es procedeixi a la recollida de les dades s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori de les respostes. La negativa a proporcionar les dades qualificades com obligatoris suposarà la no prestació del servei o informació demanada. Així mateix, podran facilitar dades de manera voluntària amb la finalitat de prestar de la millor manera el servei demandat o la informació sol.licitada.

En el cas que els usuaris d'aquest lloc web haurien facilitar la seva adreça de correu electrònic per accedir a alguns dels serveis o informació demandats podrà manifestar que no desitgen rebre cap tipus de comunicació que Taxi Eivissa pogués enviar.

Taxi Eivissa posarà a disposició dels usuaris que s'haguessin inscrit en algun tipus de llista de correu dins d'aquest lloc web els mecanismes adequats per a donar-se de baixa de la mateixa.


Solicita tu taxi online o en el teléfono 971 39 84 83

Aviso legal | Política de Privacidad